top of page

INFO VOOR AL ONZE LANDBOUWERS !!


Via Landelijke Gilde en Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart kregen we onderstaande vraag door,

Samen met Inagro willen we inzetten op het uittesten van enkele bijvriendelijke teelttechnische landbouwpraktijken waarbij we op een relatief eenvoudige manier een groter nectar aanbod voor hommels, solitaire bijen en natuurlijke vijanden willen realiseren. We kiezen hierbij voor teelten die relatief vaak voorkomen in 't West-Vlaamse hart, nl bloemkool, courgette, prei en wortelen. De praktische uitwerking gebeurt door het inzaaien van een éénjarig bloemenrijk mengsel in spuitgangen, oogstgangen of niet ingezaaide kopakkers. Het mengsel is – naast bevorderend voor hommels, solitaire bijen en natuurlijke vijanden – ook zo samengesteld dat het afgestemd is op de teelten (bv koolachtigen zijn vermeden).

Inagro voorziet gratis zaaigoed voor:

· Percelen met rijpaden, oogstgangen of spuitgangen (bloemkolen, courgette of prei):

o Mengsel wordt voorzien voor 6 percelen

o Op elk perceel zaaigoed voor 3 gangen (3m breed), 100 m lengte per gang

· Niet-ingezaaide kopakker (vb wortelen)

o Mengsel voorzien voor 1 kopakker 10 m x 100 m

Inagro staat ook in voor het inzaaien zelf.

Alle info is terug te vinden in het document als bijlage.

Gelieve deze informatie te verspreiden bij landbouwers die interesse kunnen hebben in deze maatregel. Landbouwers met vragen mogen rechtstreeks contact opnemen met Thomas Van Loo, Thomas.Vanloo@inagro.be, 051/27 32 32.


Comments


bottom of page